Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2560 +

6.15.1 ศึกษาการประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2559

6.15.2 รับจดหมายแจ้งจากมูลนิธิ

6.15.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.15.4 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง          ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา

6.15.5 เบิกงบประมาณ

6.15.6 ลงปฏิทินกิจกรรม,                แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

6.15.7 เข้าร่วมประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

6.15.8 สรุปการดำเนินกิจกรรม

6.15.9 นำสรุปผลการดำเนินการไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการในปีต่อไป

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล
วันที่ 29 มิถุนายน 2560

สถานที่ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล ครั้งที่ 1  อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2560
  - [หนังสือเข้า] ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2560
  - [หนังสือเข้า] ขอความอนุเคราะห์บุคลากรครู
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ