Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ฝึกซ้อมนักเรียน ป.6 สวดมนต์พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

2) หล่อเทียนพรรษา ป.1-ป.6

3) ทำใบงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

4) ชมวิดิทัศน์เรื่องราววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

5) นักเรียน ป.6 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

6) การถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน และปัจจัย

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 4 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 5 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 23 มิถุนายน 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
     มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
     มิส  กณิกนันต์    ศรเดช (ออกเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2561)
     มิส  กนก    ทรรทรานนท์
     มิส  กมลชนก    พิบูลย์ (ออกเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2561)
     มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา
     มิส  กรรณิกา    ชวชาติ
     มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ
     มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
     มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง
     มิส  กิติยา    อารักษ์
     มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู
     มาสเตอร์  คุณากร    วงษ์คำ
     มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561)
     มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
     มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
     มิส  จิดาภา    แสงประดับ
     มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร
     มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
     มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ
     มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
     มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
     มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์
     มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน
     มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
     มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
     มิส  ชญาณิศา    เต๋จ๊ะกัน
     มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม
     มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง
     มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
     มาสเตอร์  ชุมพล    ชาญณรงค์
     มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561)
     มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ
     มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
     มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
     มิส  ณพรรณอร    คำมะ (ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
     มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล
     มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
     มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
     มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ
     มิส  ณัฐธิดา    เจริญทรัพย์
     มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา
     มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์
     มิส  ดารารัตน์    โสวะนา
     มิส  ดารารัตน์    คำมาไว
     มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560)
     มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์
     มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
     มิส  ทิพวรรณ    สุระณี
     มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
     มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล
     มิส  ธนพร    ชำนาญศิลป์
     มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ
     มิส  ธนาภา    ปาจุวัง
     มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
     มาสเตอร์  ธวัชชัย    แย้มสำรวล
     มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
     มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
     มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
     มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
     มิส  ธิดาพร    ดอนไชย
     มิส  ธิดาพร    ทองคำ
     มิส  ธิดารัตน์    บุญชุม (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561)
     มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
     มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์
     มิส  นฤมล    ภักดี
     มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
     มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน
     มิส  นันทิยา    ไทยใหม่
     มิส  นิภา    ฟองผล
     มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
     มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล
     มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย
     มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
     มาสเตอร์  บุญเลิศ    กันใจเย็น
     มิส  บุษบา    ศุกระศร
     มิส  ปภาพร    หวังวิศวาวิทย์
     มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
     มิส  ประมวล    พวงสี
     มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
     มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล
     มิส  ประไพพิมพ์    แดงสนั่น
     มิส  ปรางค์หทัย    ทาคำฟู
     มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร
     มิส  ปวีณา    วิจิตรพร
     มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี
     มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)
     มิส  พรฤดี    จันทร์สอง
     มิส  พรสวรรค์    การุณยรัต (ออกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561)
     มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์
     มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
     มิส  พัชรี    พุฒิรัตนวัฒน์
     มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561)
     มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี
     มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
     มิส  พีวรา    สอาดล้วน
     มิส  ภณัชกรณ์    กาวิละ
     มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร
     มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม
     มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา
     มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา
     มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
     มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ
     มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
     มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
     มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561)
     มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา
     มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์
     มาสเตอร์  ยุทธพงศ์    ตะเวที
     มิส  รสสริน    มงคลเทพ
     มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ
     มิส  รินลษา    เจริญสุข
     มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์
     มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต
     มิส  วรรณิภา    วันหวัง
     มิส  วรารัตน์    ขาวงาม
     มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
     มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
     มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์
     มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต
     มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
     มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
     มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
     มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
     มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ
     มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
     มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
     มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์
     มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
     มิส  ศศิภรณ์    เถระ
     มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ
     มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
     มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
     มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
     มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า
     มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์
     มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน
     ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
     มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
     ภราดา  ศุภฤกษ์    สิงหพันธ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561)
     มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
     มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา
     มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
     มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล
     มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
     มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่
     มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
     มาสเตอร์  สร้างสรรค์    เจริญภาพ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561)
     มิส  สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์    วงษ์ฤทธิ์
     มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล
     มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
     มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์
     มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ
     มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์
     มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
     มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
     มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ
     มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี
     มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
     มิส  สุพัตรา    มหายศ
     มิส  สุภาภรณ์    กำลัง
     มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์
     มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส
     มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์
     มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน
     มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561)
     มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
     มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี
     มิส  สุวิรดา    เสนาประยูร
     มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
     มิส  หทัยรัตน์    ศรีพลพรรค (ออกเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2560)
     มาสเตอร์  อนันต์    รักแย้ม (ออกเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2560)
     มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
     มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
     มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์
     มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
     มิส  อรวรรณ    สินารุณ
     มิส  อัมพร    พิมพิสาร
     มิส  อารุณี    ลากตา
     มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561)
     มิส  อุไร    ชัยคำวัง
     มิส  เกศวดี    แก้วศรี
     มิส  เกษสุดา    คำลุน
     มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋
     มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
     มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร
     มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ
     มิส  โสภิต    สิงห์มณี (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562)
     มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
     มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
•คำสั่งแต่งตั้ง
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560  

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ