Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ฝึกซ้อมนักเรียน ป.6 สวดมนต์พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

2) หล่อเทียนพรรษา ป.1-ป.6

3) ทำใบงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

4) ชมวิดิทัศน์เรื่องราววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

5) นักเรียน ป.6 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

6) การถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน และปัจจัย

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 4 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 5 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 27 มิถุนายน 2560

สถานที่ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนศิลปะ ป.5-6)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
12.15-12.55

ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนศิลปะ ป.5-6) มิส  ธัญญาลักษณ์    ธัญญะประกอบ
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
 

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ