Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อม +

6.11.1 ศึกษาผลสรุปการจัดกิจกรรม เตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2559

6.11.2 ประชุมวางแผนในการกำหนดหัวข้อ และวันในการอบรมของแต่ละระดับชั้น

6.11.3 ประสานงานกับวิทยากร/สถานที่/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.11.4 ออกจดหมายเชิญวิทยากร  

6.11.5 ดำเนินการจัดอบรมในแต่ละระดับชั้น

6.11.6 สรุปผลการดำเนินการ

6.11.7 ติดตามผล พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนักเรียน

6.11.8 นำผลการประเมินไปวางแผนในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
- 6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.4 และ ป.5 (วันที่ 19 ส.ค. 2560)
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.6 (วันที่ 26 ส.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อม (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
กำหนดการ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.4 และ ป.5
วันที่ 19 สิงหาคม 2560

สถานที่ อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-12.00

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิงชั้น ป.4

 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
 
13.00-16.00 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น นักเรียนหญิงชั้น ป.5  อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
 

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายชื่อครูผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ