Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 กีฬาสี (1.1) (TQA.3.3) +

6.2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ

แข่งขันกีฬาสี

6.2.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.4 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี เพื่อมอบมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.2.5 จัดเตรียมการแข่งขัน  และติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ

6.2.6 จัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.7 สรุปผลการแข่งขัน จัดเก็บเป็นข้อมูลและนำผลประเมินมาทำแผนการพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 กีฬาสี (1.1) (TQA.3.3)
- 6.2 กีฬาสี (1.1) (TQA.3.3) (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- 6.2 กีฬาสี (1.1) (TQA.3.3) (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- งานกีฬา ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 12 ก.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 24 ก.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 26 ก.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 2 ส.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 3 ส.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 7 ส.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 8 ส.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 9 ส.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 10 ส.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 16 ส.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 22 ส.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 23 ส.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 7 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 8 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 9 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 13 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 14 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 20 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 21 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 22 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 5 ก.พ. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 6 ก.พ. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 7 ก.พ. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 8 ก.พ. 2561)
แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกีฬา ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
กำหนดการ
งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
11.30-12.10 การแข่งขันฟุตบอล ป.1-3  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง  
12.20-13.00 การแข่งขันฟุตบอล ป.4-6  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ