Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก +

6.6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.6.3 ประสานประธานในพิธี      ทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.6.4 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

6.6.5 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.6.6 นำผลการประเมินไป

พัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
- 6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- เชิญผอ.ให้โอวาทนักเรียนคาทอลิกพร้อมร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 กันยายน 2560

สถานที่ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-15.00

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2560

 อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายชื่อครูผู้ดูแลนักเรียนเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ปีการศึกษา 2560
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ