Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ +

6.7.1 วางแผนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

6.7.2 ดำเนินการตามแผนในแต่ละกิจกรรมที่กำหนด

    - ดำเนินการตามแผนงาน

    - จัดเตรียมเอกสาร รายงานต่าง ๆ

    - ค่าลงโฆษณา Ajarn.com

6.7.2.1 สวัสดิการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพครูและการตรวจสุขภาพประจำปี)

    - ค่าประกันสุขภาพครูชาวต่างประเทศ

    - ค่าขวัญและกำลังใจ (กระเช้าของขวัญ, คลอดบุตร, แต่งงาน, ตั๋วเครื่องบิน)

6.7.2.2 การต่อวีซ่า/ใบอนุญาตทำงานครูต่างประเทศ

6.7.2.3 สวัสดิการสำหรับนักศึกษาจีนและญี่ปุ่น

    - ค่าประกันสุขภาพนักศึกษา

    - ค่าอาหารเช้า/เย็น นักศึกษาฯ

    - ค่าเลี้ยงรับรอง

    - ค่าเบิกรักษาพยาบาลล่วงหน้า

    - ค่าของที่ระลึก

    - ค่าทัศนศึกษา

6.7.2.4 การจัดทำใบแจ้งเงินเดือนและเบิกเงินเดือนสำหรับครูชาวต่างประเทศ

6.7.3 กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน

6.7.4 นำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ
- 6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 24 พ.ค. 2560)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 5 ก.ค. 2560)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมครูชาวต่างชาติ (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 3 ส.ค. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- การขอใบผ่อนผันและใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 5 ก.ย. 2560)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 ท่าน (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 14 ก.ย. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 12 ต.ค. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ต.ค. 2560)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 19 ต.ค. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 ท่าน (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- การต่อใบอนุญาตทำงานและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 2 พ.ย. 2560)
- รับและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 7 พ.ย. 2560)
- การขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างชาติและการต่อและยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ (วันที่ 14 พ.ย. 2560)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- การขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- การขอใบอนุญาตทำงานและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 27 พ.ย. 2560)
- รับใบอนุญาตทำงานและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพและการขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 ท่าน (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- การขอหนังสือรับรองและการแจ้งยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 6 ธ.ค. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูและการรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 4 ม.ค. 2561)
- การขอใบอนุญาตทำงานและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 12 ม.ค. 2561)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 18 ม.ค. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- การรับและการขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงาน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 6 ก.พ. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- การรับและการขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 ท่าน (วันที่ 20 ก.พ. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 ท่าน (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Mr. Raymond Ancog (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 10 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 11 มี.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- การขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- การต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 26 เม.ย. 2561)
- 6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
กำหนดการ
การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน
วันที่ 3 สิงหาคม 2560

สถานที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.30-16.00 การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน 1. Miss Rosemarie Porto Brunia 2. Mr. Raymond Sandimas Ancog 3. Mr. Jason Yunting Celestial 4. Mr. Russell John Ramos Micumao  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ