Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 กรีฑาสี (1.1) (TQA.3.3) +

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.1.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี เพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.1.5 หารือเรื่องแบบเสื้อกรีฑาสี  หาร้าน และวัดขนาดของเสื้อ

6.1.6 ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของนักกรีฑา

6.1.7 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ

6.1.8 จัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.9 เก็บสถานที่

6.1.10 สรุปผลการแข่งขัน

6.1.11 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 กรีฑาสี (1.1) (TQA.3.3)
- 6.1 กรีฑาสี (1.1) (TQA.3.3) (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.1 กรีฑาสี (1.1) (TQA.3.3) (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอแบบเสื้อกรีฑาสี เหรียญรางวัลกรีฑาสี ประจำปี 2560 และความเคลื่อนไหวการจัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- ประชุมครูที่ปรึกษาชั้น ป.1-ป.6 คัดเลือกประธานและรองประธานสี (วันที่ 15 ก.ย. 2560)
- งานกีฬา ขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการแข่งขันและTheme ขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑาสีประจำปี 2560 (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- งานกีฬา ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 2 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 27 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 28 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- ประชุมประธานและรองประธานสี เพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี (รอบคัดเลือก) (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- งานกีฬา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน (วันที่ 8 ธ.ค. 2560)
- งานกีฬา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- ขอเชิญ ผอ.ให้เกียรติประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- งานกีฬา ประชุมครูประจำชั้น ป.1-6 เตรียมความพร้อมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 10 ม.ค. 2561)
- งานกีฬา ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองชี้แจงกำหนดการกรีฑาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- งานกีฬา ซ้อมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2560 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกีฬา ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
กำหนดการ
การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 19 มกราคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560  สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ตอบรับการเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2560
  - [หนังสือเข้า] ยินดีให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและปืนพร้อมกระสุนปืน
  - [บันทึกข้อความ] ผลการแข่งขันกรีฑาสีรอบคัดเลือก ป.1
  - [บันทึกข้อความ] ผลการแข่งขันกรีฑาสีรอบคัดเลือก ป.2
  - [บันทึกข้อความ] ผลการแข่งขันกรีฑาสีรอบคัดเลือก ป.3
  - [บันทึกข้อความ] ผลการแข่งขันกรีฑาสีรอบคัดเลือก ป.4
  - [บันทึกข้อความ] ผลการแข่งขันกรีฑาสีรอบคัดเลือก ป.5
  - [บันทึกข้อความ] ผลการแข่งขันกรีฑาสีรอบคัดเลือก ป.6
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด ชมการแข่งขัน และมอบรางวัล ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด ชมการแข่งขัน และมอบรางวัล ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด ชมการแข่งขัน และมอบรางวัล ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด ชมการแข่งขัน และมอบเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560
  - [บันทึกข้อความ] การลงเวลาทำงานและการแต่งกายของครูและมาสเตอร์ ในวันกิจกรรมกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งเปลี่ยนทิศทางการเดินขบวนพาเหรดใหม่
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ