Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงาน)

2) ลอยกระทงที่ท่าน้ำ

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 6 ก.ย. 2560)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 2 พ.ย. 2560)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 22 พ.ย. 2560)
- มอบของรางวัลแก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.2 ที่ได้รางวัลเนื่องในกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 22 พ.ย. 2560)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
วันที่ 6 กันยายน 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบป้ายไวนิลกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
     มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ