Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.3.4, 2.3.1) +

6.12.1 ศึกษาผลสรุปกิจกรรม มงฟอร์ตรับใช้สังคม ประจำปีการศึกษา 2559

6.12.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.12.3 ทำจดหมายขอความ   อนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ผู้ปกครองนักเรียน ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบกิจกรรมและรณรงค์ให้นักเรียนร่วมบริจาค

6.12.4 ดำเนินการตามแผนงาน

- กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม

1) รับจดหมายจากหน่วยงานภายนอก/ครูที่ปรึกษาแจ้งรายชื่อนักเรียนนอนพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล/แจ้งรายชื่อผู้ปกครอง  ที่เสียชีวิต

 2) ขอรายละเอียดเพื่อเบิกงบประมาณ

 3) ส่งมอบเงินให้กับหน่วยงานภายนอก/ครูที่ปรึกษา

- มงฟอร์ตช่วยชาติช่วยสังคม

 1) เตรียมคู่มือบันทึกและถุงผ้าเพื่อรับบริจาคให้ครูที่ปรึกษา

 2) รณรงค์ให้นักเรียนร่วมกันบริจาคแต่ละวัน

 3) ส่งมอบเงินให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี

- มงฟอร์ตร่วมใจบรรเทาภัยหนาว

 1) ทำเรื่องจัดซื้อผ้าห่ม

 2) เบิกงบประมาณ

 3) ส่งมอบ ผ้าห่ม/ของขวัญให้กับกิจกรรมคริสต์มาส

 4) สนับสนุนการจัดกิจกรรมคริสต์มาสตามหนังสือเข้าหน่วยงานภายนอก

- โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

 1) รับจดหมายจากหน่วยงาน      ที่เกี่ยวข้อง

 2) เบิกงบประมาณ

 3) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

 - งานทุนการศึกษา  (ย 1.3.1)

- ประชุมวางแผนในการดำเนินงาน6.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา

- พิจารณาระเบียบ หลักเกณฑ์ การให้ทุนการศึกษาทั้งทุนการศึกษาภายใน และการสอบชิงทุนการศึกษา

- ประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการฯ

- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการทุนการศึกษาภายใน และการสอบชิงทุนการศึกษา

- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร

- รวบรวมยอดผู้สมัคร

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน และกรรมการการสอบชิงทุนการศึกษา

- ดำเนินการเยี่ยมบ้าน และดำเนินการสอบชิงทุนการศึกษา

- นำข้อมูลนำเสนอให้คณะกรรมการทุนการศึกษาพิจารณา

- นำเสนอรายชื่อให้ผู้อำนวยการอนุมัติ

- ดำเนินการให้ทุนการศึกษา

- ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน

6.12.5 บันทึกผลการบริจาคและสรุปผลการดำเนินงาน

6.12.6 นำผลการประเมินไปพัฒนาและวางแผนการปฏิบัติงานประจำปีในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.3.4, 2.3.1)
- 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.3.4, 2.3.1) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ประชาสัมพันธ์ครูที่ปรึกษาเรื่องการเบิกกระเช้าและพวงหรีด (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ปี2560 (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 ก.ย. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 ก.ย. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 6 ก.ย. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ย. 2560)
- เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา (วันที่ 20 พ.ย. 2560)
- รับมอบของบริจาค (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- งานอภิบาลร่วมบริจาคผ้าห่ม กิจกรรมมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว (วันที่ 13 ม.ค. 2561)
- งานอภิบาลร่วมบริจาคผ้าห่ม กิจกรรมมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว (วันที่ 14 ม.ค. 2561)
- สอบนักเรียนชิงทุนการศึกษามงฟอร์ต (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.3.4, 2.3.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 31 สิงหาคม 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

และรับใบสมัครได้ที่ห้องอภิบาล

 อาคารกิจกรรม(ห้องอภิบาล) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ