Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.3.4, 2.3.1) +

6.12.1 ศึกษาผลสรุปกิจกรรม มงฟอร์ตรับใช้สังคม ประจำปีการศึกษา 2559

6.12.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.12.3 ทำจดหมายขอความ   อนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ผู้ปกครองนักเรียน ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบกิจกรรมและรณรงค์ให้นักเรียนร่วมบริจาค

6.12.4 ดำเนินการตามแผนงาน

- กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม

1) รับจดหมายจากหน่วยงานภายนอก/ครูที่ปรึกษาแจ้งรายชื่อนักเรียนนอนพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล/แจ้งรายชื่อผู้ปกครอง  ที่เสียชีวิต

 2) ขอรายละเอียดเพื่อเบิกงบประมาณ

 3) ส่งมอบเงินให้กับหน่วยงานภายนอก/ครูที่ปรึกษา

- มงฟอร์ตช่วยชาติช่วยสังคม

 1) เตรียมคู่มือบันทึกและถุงผ้าเพื่อรับบริจาคให้ครูที่ปรึกษา

 2) รณรงค์ให้นักเรียนร่วมกันบริจาคแต่ละวัน

 3) ส่งมอบเงินให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี

- มงฟอร์ตร่วมใจบรรเทาภัยหนาว

 1) ทำเรื่องจัดซื้อผ้าห่ม

 2) เบิกงบประมาณ

 3) ส่งมอบ ผ้าห่ม/ของขวัญให้กับกิจกรรมคริสต์มาส

 4) สนับสนุนการจัดกิจกรรมคริสต์มาสตามหนังสือเข้าหน่วยงานภายนอก

- โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

 1) รับจดหมายจากหน่วยงาน      ที่เกี่ยวข้อง

 2) เบิกงบประมาณ

 3) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

 - งานทุนการศึกษา  (ย 1.3.1)

- ประชุมวางแผนในการดำเนินงาน6.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา

- พิจารณาระเบียบ หลักเกณฑ์ การให้ทุนการศึกษาทั้งทุนการศึกษาภายใน และการสอบชิงทุนการศึกษา

- ประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการฯ

- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการทุนการศึกษาภายใน และการสอบชิงทุนการศึกษา

- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร

- รวบรวมยอดผู้สมัคร

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน และกรรมการการสอบชิงทุนการศึกษา

- ดำเนินการเยี่ยมบ้าน และดำเนินการสอบชิงทุนการศึกษา

- นำข้อมูลนำเสนอให้คณะกรรมการทุนการศึกษาพิจารณา

- นำเสนอรายชื่อให้ผู้อำนวยการอนุมัติ

- ดำเนินการให้ทุนการศึกษา

- ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน

6.12.5 บันทึกผลการบริจาคและสรุปผลการดำเนินงาน

6.12.6 นำผลการประเมินไปพัฒนาและวางแผนการปฏิบัติงานประจำปีในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.3.4, 2.3.1)
- 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.3.4, 2.3.1) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ประชาสัมพันธ์ครูที่ปรึกษาเรื่องการเบิกกระเช้าและพวงหรีด (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ปี2560 (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 ก.ย. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 ก.ย. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 6 ก.ย. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ย. 2560)
- เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา (วันที่ 20 พ.ย. 2560)
- รับมอบของบริจาค (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- งานอภิบาลร่วมบริจาคผ้าห่ม กิจกรรมมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว (วันที่ 13 ม.ค. 2561)
- งานอภิบาลร่วมบริจาคผ้าห่ม กิจกรรมมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว (วันที่ 14 ม.ค. 2561)
- สอบนักเรียนชิงทุนการศึกษามงฟอร์ต (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.3.4, 2.3.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 4 กันยายน 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

และรับใบสมัครได้ที่ห้องอภิบาล

 อาคารกิจกรรม(ห้องอภิบาล) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ