Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญ มงฟอร์ต ครั้งที่ 19 +

6.14.1 ศึกษาผลสรุปการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2559

6.14.2 รับจดหมายแจ้งจากมูลนิธิ

6.14.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.14.4 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนที่สนใจเพื่อเข้าร่วมค่าย

6.14.5 ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการ

6.14.6 เบิกงบประมาณ

6.14.7 ลงปฏิทินกิจกรรม,         แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

6.14.8 ครูและนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19

6.14.9 สรุปการดำเนินกิจกรรม

6.14.10 นำสรุปผลการดำเนินการไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการ       ในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญ มงฟอร์ต ครั้งที่ 19
- 6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญ มงฟอร์ต ครั้งที่ 19 (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 (วันที่ 3 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญ มงฟอร์ต ครั้งที่ 19 (วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19
วันที่ 5 ธันวาคม 2560

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปาง
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปาง มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ