Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.1 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) +

- ประสานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/งานของโรงเรียนเพื่อทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

- ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโรงเรียน

- ออกแบบและจัดทำเครื่องมือพร้อมทดสอบเครื่องมือ

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

- บันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงในโปรแกรม SPSS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

- ดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้ด้วยหลักทางสถิติ

- สรุปผลการประเมิน

- รายงานผลการประเมินให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.1 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)
- 6.2.1 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2.1 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินกิจกรรมวันสุขสันต์วันอำลา Summer Course (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560 (19-26 มิถุนายน พ.ศ.2560) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 (24-27 กรกฎาคม พ.ศ.2560) (วันที่ 19 ก.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “Let’s Explore the Hidden Village” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 19 ก.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “เรื่องกล้วยๆกับวิถีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 21 ก.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “ธรรมะ ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 21 ก.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “มงฟอร์ตฯ ทำความดี สืบสานวิถีพุทธ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “สีสันธรรมชาติ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “ต๋ามฮีต โตยฮอย ย้อนรอยเวียงกุมกาม” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 25 ก.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 25 ก.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China 2017) (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม Montfort’s Got Talent ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 9 พ.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน English Program ระดับชั้น ป.5 และ ป.6 (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน English Program ระดับชั้น ป.1 และ ป.2 (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลการประชุมชี้แจงและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบความพร้อมเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน English Program ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (วันที่ 27 พ.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลการจัดงาน MCP Kids’ Education (วันที่ 27 พ.ย. 2560)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมกระบวนการรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “The Box of Memories” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “It’s small World (Adventure)” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “The Great Movies” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “The Generations” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “The Imagination” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 4 ม.ค. 2561)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมงานประจำปี Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สรุปประเมินผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6 The Explorer (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “The Wondrous Book” (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- สรุปประเมินผลการนำเสนอผลงานด้านภาษาอังกฤษนักเรียน English Program ระดับชั้น ป.1 - 6 (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- สรุปประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนและครูและบุคลากรต่อระบบดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยและระบบการจราจรภายในของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- สรุปประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมแสดงความสามารถนักเรียนทางด้านดนตรี RECITAL 2017 (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- สรุปประเมินผลงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : - ฝ่าย : -
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
กำหนดการ
สรุปประเมินผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4
วันที่ 25 กันยายน 2560

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.00-15.30 สรุปประเมินผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ) มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - แบบประเมิน
  - สรุปประเมินผล

•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] สรุปประเมินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(6)  
     
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ