Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร +

6.5.1 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการ  ฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

6.5.2 ดำเนินการตามแผนของแต่ละกิจกรรม

6.5.2.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศกับโรงเรียน

    - คณะของ DR. Linda

    - คณะครูมหาวิทยาลัย Vermont

6.5.2.2 การแปลเอกสาร

6.5.2.3 กิจกรรม Field Trip ของนักเรียน

6.5.2.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพการเรียนการสอน

    - ค่าถ่ายเอกสารเสริมการเรียนการสอน

6.5.3 ประเมินการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม

6.5.4 สรุปผลการประเมินและนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
- 6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 1 และ EP 2 ร่วมสำรวจสถานที่จัด Field Trip (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 3 และ EP 4 ร่วมสำรวจสถานที่จัด Field Trip (วันที่ 13 ก.ย. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 5 และ EP 6 ร่วมสำรวจสถานที่จัดกิจกรรม Field Trip (วันที่ 18 ก.ย. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 5 และ EP 6 ร่วมสำรวจสถานที่จัด Field Trip (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- นักเรียน English Program ระดับชั้น ป.5 และ ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม Field Trip ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- นักเรียน English Program ระดับชั้น ป.1 และ ป.2 เข้าร่วมกิจกรรม Field Trip ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 3 และ EP 4 จัดกิจกรรม Field Trip (วันที่ 13 พ.ย. 2560)
- 6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
กำหนดการ
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 5 และ EP 6 ร่วมสำรวจสถานที่จัด Field Trip
วันที่ 22 กันยายน 2560

สถานที่ The best thai cookery school 100/01 Moo1 Sanpeesue Muang Chang Wat Chiang Mai 50300
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.00-15.30

งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 5 และ EP 6 ร่วมสำรวจสถานที่จัด Field Trip

 The best thai cookery school 100/01 Moo1 Sanpeesue Muang Chang Wat Chiang Mai 50300 มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ