Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร +

6.5.1 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการ  ฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

6.5.2 ดำเนินการตามแผนของแต่ละกิจกรรม

6.5.2.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศกับโรงเรียน

    - คณะของ DR. Linda

    - คณะครูมหาวิทยาลัย Vermont

6.5.2.2 การแปลเอกสาร

6.5.2.3 กิจกรรม Field Trip ของนักเรียน

6.5.2.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพการเรียนการสอน

    - ค่าถ่ายเอกสารเสริมการเรียนการสอน

6.5.3 ประเมินการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม

6.5.4 สรุปผลการประเมินและนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
- 6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 1 และ EP 2 ร่วมสำรวจสถานที่จัด Field Trip (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 3 และ EP 4 ร่วมสำรวจสถานที่จัด Field Trip (วันที่ 13 ก.ย. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 5 และ EP 6 ร่วมสำรวจสถานที่จัดกิจกรรม Field Trip (วันที่ 18 ก.ย. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 5 และ EP 6 ร่วมสำรวจสถานที่จัด Field Trip (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- นักเรียน English Program ระดับชั้น ป.5 และ ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม Field Trip ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- นักเรียน English Program ระดับชั้น ป.1 และ ป.2 เข้าร่วมกิจกรรม Field Trip ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 3 และ EP 4 จัดกิจกรรม Field Trip (วันที่ 13 พ.ย. 2560)
- 6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
กำหนดการ
นักเรียน English Program ระดับชั้น ป.5 และ ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม Field Trip ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 16 ตุลาคม 2560

สถานที่ The Best Thai Cookery School และ สวนผักโอ้กะจู๋
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-16.00 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา EP 5 และ EP 6 จัดกิจกรรม Field Trip  The Best Thai Cookery School และ สวนผักโอ้กะจู๋ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ตัวอย่างใบเขียว EP Field Trip 2015
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ