Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3) +

6.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 ปีการศึกษา 2558

6.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ

6.2.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.3.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.3.5 จัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4

6.3.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.3.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3)
- 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3) (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.4 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2560 (วันที่ 12 ต.ค. 2560)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 (วันที่ 21 ต.ค. 2560)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 (วันที่ 22 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3) (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
กำหนดการ
ประชุมครูระดับชั้น ป.4 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2560
วันที่ 12 ตุลาคม 2560

สถานที่ ห้องเรียน ป.4/6
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
17.15-18.00

ประชุมครูระดับชั้น ป.4 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2560 

 ห้องเรียน ป.4/6 มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 ประจำปี 2560
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ