Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1) +

6.1.1 ศึกษาข้อมูลในการกำหนดปฏิทินของปีการศึกษา 2559

6.1.2 วางแผนกำหนดปฏิทินในการประชุมต่างๆ 

- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

- ประชุมครูประจำเดือน

- ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน

- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

6.1.3 เตรียมการตามแผนปฏิทินที่กำหนด

- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

- ประชุมครูประจำเดือน

- ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน

- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

6.1.4 ดำเนินการตามแผนปฏิทินที่กำหนด

6.1.5 ประเมิน และสรุปผลดำเนินการในการวางแผนพัฒนา 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1)
- 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สนง.เขตพื้นที่ (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2560 (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- ประชุมวาระวิสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกับภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมวาระวิสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกับภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมิถุนายน2560 (วันที่ 27 มิ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2560 (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2560 (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1 (วันที่ 5 ก.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 ก.ค. 2560)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม2560 (วันที่ 13 ก.ค. 2560)
- การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2560 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม2560 (วันที่ 26 ก.ค. 2560)
- ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม2560 (วันที่ 17 ส.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 (วันที่ 29 ส.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 ส.ค. 2560)
- ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2560 (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2560 (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนสิงหาคม2560 (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน2560 (วันที่ 14 ก.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 (วันที่ 26 ก.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 26 ก.ย. 2560)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกันยายน 2560 (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2560 (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2560 (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2 (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนตุลาคม2560 (วันที่ 19 ต.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2560 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2560 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนตุลาคม2560 (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน2560 (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤศจิกายน2560 (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2560 (วันที่ 23 ธ.ค. 2560)
- ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2560 (วันที่ 23 ธ.ค. 2560)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมกราคม 2561 (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมกิจกรรมนิทรรศการ หัวข้อ "น้อมนำมาซึ่งเศรษฐกิจพอเพียง" (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 23 ม.ค. 2561)
- ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุม "140 ปี การศึกษาเอกชนเชียงใหม่ 100 ปี ร้อยใจโรงเรียนราษฎร์ไทยก้าวไกลสู่สากล" (วันที่ 24 ม.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2561 (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 20 เม.ย. 2561)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนเมษายน 2561 (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 24 ตุลาคม 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ