Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 กิจกรรมพัฒนาอีคิว (1.5, 10.3) (TQA.3.3) +

6.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาอีคิว ปีการศึกษา 2559

6.4.2 นำผลการวิเคราะห์ไปประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรม

6.4.3 ปรับปรุงเนื้อหาในการจัดกิจกรรม

6.4.4 ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการขอคาบเรียนเพื่อจัดกิจกรรม

6.4.5 จัดเตรียมเอกสารความรู้ และอุปกรณ์การจัดกิจกรรม

6.4.6 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.4.7 สรุป ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.4.8 นำผลการจัดกิจกรรมไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
กำหนดการ
กิจกรรมพัฒนา EQ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ อาคาร Simeon 1932(ห้องอเนกประสงค์)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
12.15-13.15

กิจกรรมพัฒนา EQ

 อาคาร Simeon 1932(ห้องอเนกประสงค์) มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ