Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ย.5.2.2) +

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

6.6.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

6.6.5 ออกแบบแผนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

     - ตาราง พหุปัญญา

     - ใบออกแบบหน่วยการเรียนรู้

     - ใบงานกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ

       - ค่าอาหารนักเรียน ครูและวิทยากร

     - ค่าเดินทาง และค่าบำรุงสถานที่

     - ค่าดำเนินงานการจัดกิจกรรม

6.6.7 ประเมินผล

6.6.8 สรุปผลการจัดกิจกรรม

6.6.9 จัดทำรูปเล่มส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6.10 นำสรุปการจัดกิจกรรมไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ย.5.2.2)
- 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ย.5.2.2) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้น ป.3 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง The Generations (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ย.5.2.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
กำหนดการ
กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง The Generations
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ ลานกิจกรรม(MONTFORT SUNSHADE)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน กิจกรรมบูรณาการฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง The Generations  ลานกิจกรรม(MONTFORT SUNSHADE) มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการจัดกิจกรรมบูรณาการฯ ระดับชั้น ป.3 เรื่อง The Generations

 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ