Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.9 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ(ย 1.1.3) +

6.9.1 ศึกษา วิเคราะห์การดำเนินงานของลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษปีการศึกษา 2559

6.9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.9.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.9.4 ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร

6.9.5 เข้าฝึกฝนหลักสูตรลูกเสือกองร้อยและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกเสือกองร้อยพิเศษ

6.9.6 ลูกเสือกองร้อยพิเศษปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

6.9.7 นิเทศ ติดตาม และสรุปผลในการปฏิบัติหน้าที่

6.9.8 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.9 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ(ย 1.1.3)
- 6.9 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ(ย 1.1.3) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก (วันที่ 22 พ.ย. 2560)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก (วันที่ 22 พ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.9 ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ(ย 1.1.3) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
กำหนดการ
พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ ลานกิจกรรมข้างห้องลูกเสือ
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-10.00

เตรียมกองลูกเสือในพิธี

 ลานกิจกรรม ข้างห้องลูกเสือ มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
09.15-10.20

ประธานวางพวงมาลา ถวาย ร.6

 ลานกิจกรรม ข้างห้องลูกเสือ มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธรำลึก
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ