Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.2.2, 2.3.1) +

6.13.1 ศึกษาผลสรุปการร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 

6.13.2 รับจดหมายเข้าจากหน่วยงานภายนอก

6.13.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.13.4 ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.13.5 เบิกงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

6.13.6 ส่งมอบงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ช่วยเหลือ

6.13.7 บันทึกข้อมูล สถิติการช่วยเหลือพระศาสนจักรท้องถิ่น 6.13.8 นำสรุปผลการดำเนินการไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.2.2, 2.3.1)
- 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.2.2, 2.3.1) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- งานอภิบาล ร่วมกิจกรรมแห่ศีลมหาสนิท (วันที่ 18 มิ.ย. 2560)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างตรีวาร (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- งานอภิบาลร่วมพิธีบวชพระสงฆ์และฉลองวัดพระหฤทัยเชียงใหม่ (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- เชิญผอ.ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 27 ก.ย. 2560)
- คณะผู้ร่วมบริหารและงานอภิบาลร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 27 ก.ย. 2560)
- ครูคาทอลิกร่วมสวดสายประคำรับแม่พระ เนื่องในโอกาสปิดเดือนแม่พระ (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- เชิญผอ.ร่วมสวดสายประคำโอกาสปิดเดือนแม่พระ (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- คณะผู้ร่วมบริหารและงานอภิบาลร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในฉลองศาสนนาม (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- เชิญผอ.ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันฉลองศาสนนาม (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- งานอภิบาลร่วมงานวันครูคำสอนไทย (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เตรียมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ประจำปี 2561 (วันที่ 7 ก.พ. 2561)
- นักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบเพื่อเตรียมความพร้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ 17 ก.พ. 2561)
- นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ 18 ก.พ. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (ย 1.2.2, 2.3.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
คณะผู้ร่วมบริหารและงานอภิบาลร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในฉลองศาสนนาม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ ศูนย์สังฆณฑลเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-09.45

คณะผู้ร่วมบริหารและงานอภิบาลร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในฉลองศาสนนาม

09.00-09.10 น. ขึ้นรถเพื่อไปร่วมงาน หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์

09.10-09.45 น. คำนับวันฉลองศาสนนามพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่

 ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ร่วมคำนับพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ