Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง +

6.4.1 วางแผนกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ

6.4.2 ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการ

6.4.3 ดำเนินการตามแผนงาน และจดหมายเร่งด่วน

6.4.4 ประเมินกระบวนการในแต่ละกิจกรรม

6.4.5 นำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- 6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- บุคลากรโรงเรียนเป็นวิทยากรนำเสนอเรื่องแนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการตามระบบ PDCA แก่บุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- คณะผู้บริหาร และบุคลากรกองการศึกษาเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (วันที่ 25 พ.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี (วันที่ 25 พ.ค. 2560)
- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรีศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 8 ธ.ค. 2560)
- คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานระบบบริหารงานของโรงเรียน (วันที่ 24 ม.ค. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันที่ 24 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการ สำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
กำหนดการ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรีศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
วันที่ 8 ธันวาคม 2560

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.40-09.00 ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์  
09.00-09.30 ชม VTR แนะนำโรงเรียน ตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับ  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์  
09.30-10.10 นำเสนอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์  
10.10-10.20 คณะศึกษาดูงานกล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์  
10.20-11.00 คณะศึกษาดูงานชมบรรยากาศในโรงเรียน  บริเวณโรงเรียน มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการ

•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] เชิญร่วมต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ