Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ประชุมงานอภิบาล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- งานอภิบาลขออนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาการจัดกิจกรรมของงานอภิบาล (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- ผู้อำนวยการและงานอภิบาลเข้าเยี่ยมภราดาอังเดร เกแก็ง (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- พิธีเคลื่อนย้ายรูปปั้นนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 28 เม.ย. 2561)
- เชิญ ผอ.ร่วมพิธีเคลื่อนย้ายรูปปั้นนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 28 เม.ย. 2561)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
งานอภิบาลขออนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาการจัดกิจกรรมของงานอภิบาล
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.40-10.20 งานอภิบาลขออนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาการจัดกิจกรรมของงานอภิบาล  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] อนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษากิจกรรมงานอภิบาล
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ