Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมกราคม2561 (วันที่ 18 ม.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7 (วันที่ 23 ม.ค. 2561)
- ประชุมครูประจำเดือนมกราคม (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3 (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2561 (วันที่ 15 ก.พ. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8 (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการบันทึกวีดีโอ ขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่หมดวาระจำนวน 2 ท่าน (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4 (วันที่ 20 เม.ย. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
กำหนดการ
ประชุมครูประจำเดือนมกราคม
วันที่ 26 มกราคม 2561

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
16.00-18.00 ประชุมครูประจำเดือนมกราคม  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุม และให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2561
  - [บันทึกข้อความ] วาระการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2561
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมครู ประจำเดือนมกราคม 2561
  - [บันทึกข้อความ] รายชื่อครูที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ