Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 การบริการด้านการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน +

6.5.1 ศึกษาข้อมูลการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ ศึกษาแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการงานเทคโนฯ

6.5.2 วางแผนการดำเนินงานเผยแพร่ข่าวสาร

6.5.3 ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารตามที่ได้วางแผน หรือตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ร้องขอ

6.5.4 ประเมิน สรุปผลการดำเนิน งาน และนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

แผนงาน : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
กำหนดการ
6.5 การบริการด้านการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ