Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 การถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนประถมที่เรียนชมรมดุริยางค์ +

6.1.1 ศึกษาข้อมูลองค์ประกอบของเครื่องดนตรี แผนการสอน สื่อประกอบการเรียนการสอนและวิธีการวัดและประเมินผล

6.1.2 จัดประชุมวางแผนและออกแบบให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านดนตรี

6.1.3 มอบหมายให้ผู้ฝึกสอนหรือผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน

6.1.4 ดำเนินการถ่ายทอดความรู้

- ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีขั้นพื้นฐาน

- ให้นักเรียนฝึกอ่านโน้ตสากลอย่างง่าย

- ให้นักเรียนดูสื่อ วิดีโอ การแข่งขัน

6.1.5 กำกับติดตามพร้อมทั้งดำเนินการทดสอบการพัฒนาด้านทักษะเครื่องดนตรี

6.1.6 สรุปประเมินผลการทดสอบ

6.1.7 รายงานผลการดำเนินงาน

6.1.8 นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาในปีต่อไป

แผนงาน : สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานดุริยางค์ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
กำหนดการ
6.1 การถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนประถมที่เรียนชมรมดุริยางค์
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ