Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 การพัฒนาวงดุริยางค์ +

6.2.1 ศึกษาข้อมูลมาตรฐานตัวโน้ตต่างๆที่เหมาะสำหรับนักเรียนดุริยางค์ประถม องค์ประกอบของเครื่องดนตรี สรีระที่เหมาะสมของนักเรียนกับเครื่องดนตรี การปฏิบัติเครื่องดนตรีและการบรรเลงบทเพลง

6.2.2 ประชุมวางแผนและออกแบบการพัฒนาวงดุริยางค์

6.2.3 มอบหมายงานผู้ฝึกสอนที่เกี่ยวข้อง

6.2.4 ดำเนินการพัฒนาวงดุริยางค์

6.2.5 รับสมัครนักเรียนและทำการฝึกซ้อมปฏิบัติเครื่องดนตรี

6.2.6 กำกับติดตามพร้อมทั้งประเมินผล

6.2.7 สรุปประเมินผล

6.2.8 รายงานผลการดำเนินงานและนำผลมาวางแผนพัฒนาปีต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 การพัฒนาวงดุริยางค์
- 6.2 การพัฒนาวงดุริยางค์ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- 6.2 การพัฒนาวงดุริยางค์ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานดุริยางค์ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
กำหนดการ
6.2 การพัฒนาวงดุริยางค์
วันที่ 30 เมษายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ