Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 การดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีดุริยางค์ +

6.3.1 ศึกษาข้อมูลแนวทางการดูแลรักษาเครื่องดนตรีดุริยางค์

6.3.2 ประชุมวางแผนแนวทางในการดูแลรักษา เครื่องดนตรีดุริยางค์

6.3.3 มอบหมายงานให้ผู้ฝึกสอนดำเนินการสำรวจเครื่องดนตรีที่ชำรุดเสียหายและโปรแกรมสำหรับเขียนโน้ต

6.3.4 นำเสนองบประมาณจัดซ่อม

6. 3. 5  ทำการซ่อมบำรุงตามงบประมาณ

6.3.6 ประเมินผลการดำเนินงาน

6.3.7 สรุปผลการดำเนินงาน

6.3.8 รายงานผลการดำเนินงานและนำผลมาวางแผนพัฒนาปีต่อไป

แผนงาน : สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานดุริยางค์ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
กำหนดการ
6.3 การดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีดุริยางค์
วันที่ 30 เมษายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ