Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 การร่วมแสดงกับหน่วยงานภายในโรงเรียน +

6.4.1 ได้รับมอบหมายหน้าที่จากหน่วยงานที่แจ้งความจำนงเพื่อวางแผน

ดำเนินการ

6.4.2 บันทึกข้อความแจ้งขอความอนุเคราะห์วง             

6.4.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการพิจารณา            

6.4.4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน          

6.4.5 ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อร่วมแสดง 

6.4.6 เข้าร่วมแสดงตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด          

6.4.7 สรุปประเมินผล        

6.4.8 รายงานผลการดำเนินงานและนำผลมาวางแผนพัฒนาปีต่อไป

แผนงาน : สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานดุริยางค์ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
กำหนดการ
6.4 การร่วมแสดงกับหน่วยงานภายในโรงเรียน
วันที่ 30 เมษายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ