Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 การร่วมแสดงกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน +

6.5.1 รับเรื่องจากผู้ขอความอนุเคราะห์

วงดุริยางค์ และวางแผนดำเนินงาน     

6.5.2 ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ และแจ้งรายละเอียด             

6.5.3 โรงเรียนรับหนังสือเข้า (ประชาสัมพันธ์) จากฝ่ายธุรการ-การเงิน 

6.5.4 หนังสือเข้าสำนักผู้อำนวยการ    

6.5.5 ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อร่วมแสดง    

6.5.6 เข้าร่วมแสดงตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด          

6.5.7 สรุปประเมินผล        

6.5.8 รายงานผลการดำเนินงาน และนำผลมาวางแผนพัฒนาปีต่อไป

แผนงาน : สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานดุริยางค์ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
กำหนดการ
6.5 การร่วมแสดงกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ