Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 การดำเนินการเอกสารหนังสือรับของโรงเรียน +

6.1.1 ศึกษา และวางแผนการปฏิบัติตามขั้นตอนของงานสารบรรณโรงเรียน

6.1.2 ดำเนินการคัดแยกหนังสือรับ

6.1.3 ดำเนินการ SCAN หนังสือรับ และจัดเป็นเรื่องๆ พร้อมบันทึกในระบบจดหมายเข้าทาง E-Office เสนอไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อเกษียนหนังสือ

6.1.3.1 กรณีหนังสือรับที่เป็นเรื่องด่วนมีระยะเวลาของการดำเนินการสั้น ประสานไปยังฝ่ายที่รับผิดชอบ สำเนา/แจ้งบันทึกข้อความส่งไปยังฝ่ายที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินการล่วงหน้า

6.1.4 นำหนังสือรับต้นฉบับทั้งหมด เก็บเข้าแฟ้มตามดัชนีการจัดเก็บ (จัดเก็บหนังสือต้นฉบับทั้งหมดเข้าแฟ้มหนังสือรับ การจัดเก็บหนังสือให้จัดเรียงตามเลขที่ทะเบียนรับ โดยให้เลขทะเบียนรับปัจจุบันอยู่ด้านบนสุด (จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ และปีของหนังสือ)

6.1.5 ประเมินผลการดำเนินการ และนำผลการประเมินวางแผนพัฒนาต่อไป

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
กำหนดการ
6.1 การดำเนินการเอกสารหนังสือรับของโรงเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ขอขอบคุณ
  - [หนังสือเข้า] ขออนุญาตเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนและแจ้งรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดอื่นๆ
  - [หนังสือเข้า] ขอเวลาเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน The 12th Cheerleading Asia International Open Championships&The 5th Asian Junior Cheerleading Championships 2018
  - [หนังสือเข้า] การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC)
  - [หนังสือเข้า] ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุนกิจกรรม
  - [บันทึกข้อความ] การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  - [บันทึกข้อความ] การเชื่อมโยงจดหมายเข้า และบันทึกข้อความกับแผนงาน
  - [บันทึกข้อความ] คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562
  - [บันทึกข้อความ] กำหนดการและรายชื่อ จดหมายเข้าเลขที่ 2561/0452 เรื่อง : การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
  - [บันทึกข้อความ] เครื่องมือตรวจเงินอุดหนุน ปี 2561
  - [บันทึกข้อความ] การยื่นคำขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ประจำปีการศึกษา 2561
  - [บันทึกข้อความ] แบบขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
  - [บันทึกข้อความ] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาเกี่ยวกับครูต่างชาติในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด “โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
  - [บันทึกข้อความ] สโมสรลูกเสือ-เบลเยี่ยม
  - [บันทึกข้อความ] จดหมาย เรื่อง ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาล โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2561
  - [บันทึกข้อความ] งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ