Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 การดำเนินการเอกสารหนังสือรับของโรงเรียน +

6.1.1 ศึกษา และวางแผนการปฏิบัติตามขั้นตอนของงานสารบรรณโรงเรียน

6.1.2 ดำเนินการคัดแยกหนังสือรับ

6.1.3 ดำเนินการ SCAN หนังสือรับ และจัดเป็นเรื่องๆ พร้อมบันทึกในระบบจดหมายเข้าทาง E-Office เสนอไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อเกษียนหนังสือ

6.1.3.1 กรณีหนังสือรับที่เป็นเรื่องด่วนมีระยะเวลาของการดำเนินการสั้น ประสานไปยังฝ่ายที่รับผิดชอบ สำเนา/แจ้งบันทึกข้อความส่งไปยังฝ่ายที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินการล่วงหน้า

6.1.4 นำหนังสือรับต้นฉบับทั้งหมด เก็บเข้าแฟ้มตามดัชนีการจัดเก็บ (จัดเก็บหนังสือต้นฉบับทั้งหมดเข้าแฟ้มหนังสือรับ การจัดเก็บหนังสือให้จัดเรียงตามเลขที่ทะเบียนรับ โดยให้เลขทะเบียนรับปัจจุบันอยู่ด้านบนสุด (จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ และปีของหนังสือ)

6.1.5 ประเมินผลการดำเนินการ และนำผลการประเมินวางแผนพัฒนาต่อไป

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
กำหนดการ
6.1 การดำเนินการเอกสารหนังสือรับของโรงเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ