Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 การดำเนินการเอกสารหนังสือส่งของโรงเรียน +

6.2.1 ศึกษา และวางแผนการปฏิบัติตามขั้นตอนของงานสารบรรณโรงเรียน

6.2.2 รับหนังสือส่งที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วจากฝ่ายต่างๆ ดังนี้

- ฝ่ายวิชาการ

- ฝ่ายกิจการนักเรียน

- สำนักผู้อำนวยการ

- ฝ่ายบริหารทั่วไป

- ฝ่ายธุรการ-การเงิน

- ฝ่ายบุคลากร

6.2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือที่พิมพ์มาจากฝ่ายต่างๆ  

6.2.3.1 หากพิมพ์ผิด จะส่งกลับไปให้เจ้าของเรื่องที่ส่ง เพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง

6.2.3.2 หากพิมพ์ถูกต้องแล้ว จะนำเข้าแฟ้มเสนอผู้อำนวยการ ถ้าผู้อำนวยการ ไม่ลงนามอนุมัติจะส่งหนังสือกลับไปให้เจ้าของเรื่องเพื่อรายงานข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

6.2.4 เมื่อผู้อำนวยการลงนามหนังสือส่งเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง โดยบันทึกรายละเอียดลงในทะเบียนหนังสือส่ง

6.2.5 Scan หนังสือส่ง และดำเนินการจัดเก็บเป็นไฟล์ เพื่อบันทึกเข้าระบบ E-office ระบบการจัดเก็บเอกสารของโรงเรียน

6.2.6 ประเมินผลการดำเนินการ และนำผลการประเมินวางแผนพัฒนาต่อไป

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
กำหนดการ
6.2 การดำเนินการเอกสารหนังสือส่งของโรงเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] จดหมาย เลขที่ 2561/0167 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561, 2561/0166 ขอเชิญเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561
  - [บันทึกข้อความ] จดหมายขอความอนุเคราะห์ที่ปรึกษาด้านวิชาการงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน (Montfort Chinese Program)
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ