Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 การดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความของฝ่ายธุรการ-การเงิน +

6.4.1 ศึกษา และวางแผนการจัดพิมพ์บันทึกข้อความ

6.4.2 ดำเนินการจัดพิมพ์บันทึกข้อความของฝ่าย

6.4.3 ตรวจเช็คความถูกต้องของบันทึกข้อความ

6.4.4 นำบันทึกข้อความเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลงนาม

6.4.5 หากได้รับการลงนามแล้ว ออกเลขบันทึกข้อความ และนำบันทึกข้อความลงในระบบ E-office โดยแจ้งไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามระบบ

6.4.6 ดำเนินการจัดเก็บบันทึกข้อความ

6.4.7 ประเมินผลการดำเนินการ และนำผลการประเมินวางแผนพัฒนาต่อไป

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
กำหนดการ
6.4 การดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความของฝ่ายธุรการ-การเงิน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ