Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 การดำเนินการจัดพิมพ์ และการดำเนินการจัดส่งหนังสือ +

6.5.1 ศึกษา วางแผนการจัดพิมพ์และการจัดส่งหนังสือ

6.5.2 ดำเนินการจัดพิมพ์ชื่อ หรือตำแหน่ง ที่อยู่ของผู้รับลงบนหน้าซองจดหมายของโรงเรียน 

6.5.3 ตรวจเช็ค ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับเอกสาร ชื่อของเอกสารจดหมายสำหรับส่งไปยังผู้รับหนังสือ

6.5.4 ดำเนินการจัดส่งหนังสือ โดยพิจารณาถึงความเร่งด่วนโดยสอบถามจากเจ้าของเรื่อง และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์   

6.5.4.1 กรณีติดต่อราชการให้พนักงานเป็นผู้ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานนั้นๆ โดยมีทะเบียนหนังสือส่งไป พร้อมกับหนังสือส่ง เพื่อให้ผู้รับหนังสือหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้ลงชื่อรับหนังสือ

6.5.5 บันทึก และจัดเก็บรายละเอียดของการจัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายนอก

6.5.6 ประเมินผลการดำเนินการ และนำผลการประเมินวางแผนพัฒนาต่อไป

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
กำหนดการ
6.5 การดำเนินการจัดพิมพ์ และการดำเนินการจัดส่งหนังสือ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ