Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 การดำเนินการคัดแยกจดหมาย/การดำเนินการนำส่งจดหมาย และเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ +

6.6.1 ศึกษา และวางแผนการคัดแยกจดหมาย/การนำส่งจดหมาย และเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ

6.6.2 ดำเนินการคัดแยกประเภทของจดหมายที่ส่งมาทางไปรษณีย์/ดำเนินการคัดแยก และตรวจเช็คเอกสารที่มากับจดหมายเข้าจากการเกษียนหนังสือไปยังฝ่ายต่างๆ

6.6.3 จำหน่ายจดหมาย และเอกสารที่มากับจดหมายเข้า ไปยังฝ่ายต่างๆ

6.6.4 จัดเก็บรายละเอียดของการนำส่งจดหมาย และเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ

6.6.5 ประเมินผลการดำเนินการ และนำผลการประเมินวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 การดำเนินการคัดแยกจดหมาย/การดำเนินการนำส่งจดหมาย และเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ
- 6.6 การดำเนินการคัดแยกจดหมาย/การดำเนินการนำส่งจดหมาย และเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.6 การดำเนินการคัดแยกจดหมาย/การดำเนินการนำส่งจดหมาย และเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
กำหนดการ
6.6 การดำเนินการคัดแยกจดหมาย/การดำเนินการนำส่งจดหมาย และเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ