Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 การดำเนินการร่างและจัดพิมพ์จดหมาย +

6.7.1 ศึกษา วางแผน การร่างและการจัดพิมพ์จดหมาย

6.7.2 ดำเนินการร่าง และจัดพิมพ์จดหมายให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อ

6.7.3 ส่งเอกสารที่จัดพิมพ์ให้แก่หน่วยงานที่มาติดต่อ หรือตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการลงนาม

6.7.4 จัดเก็บรายละเอียดของการจัดพิมพ์จดหมายให้แก่หน่วยงานต่างๆ

6.7.5 ประเมินผลการดำเนินการ และนำผลการประเมินวางแผนพัฒนาต่อไป

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
กำหนดการ
6.7 การดำเนินการร่างและจัดพิมพ์จดหมาย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ตัวอย่าง จดหมายขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม วาระปีการศึกษา 2561-2562
  - [บันทึกข้อความ] ขอพิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2561-2562
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ