Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.12 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ-การเงินในแต่ละเดือน (31 พ.ค. 2561, 30 มิ.ย. 2561, 31 ก.ค. 2561, 31 ส.ค. 2561, 30 ก.ย. 2561, 31 ต.ค. 2561, 30 พ.ย. 2561, 31 ธ.ค. 2561, 31 ม.ค. 2562, 28 ก.พ. 2562, 31 มี.ค. 2562) +

6.12.1 ศึกษาการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ-การเงินที่ผ่านมา และวางแผนการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ-การเงินในแต่ละเดือน

6.12.2 ส่งแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติ งานให้กับบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงินทุกคนและกำหนดวันส่ง    

6.12.3 แจ้งเตือนการส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนแก่ทุกหน่วยงานในฝ่ายธุรการ-การเงินและแจ้งกำหนดการส่ง           

6.12.4 กำกับติดตามการส่งสรุปผลการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในฝ่ายธุรการ-การเงิน 

6.12.5 รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความ ถูกต้อง และจัดทำเป็นรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน      

6.12.6 ส่งรายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายภาคเรียน ให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 

6.12.7 บันทึกและจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน      

6.12.8 ดำเนินการสรุป รวบรวม จัดเก็บสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายภาคเรียนของฝ่ายธุรการ-การเงิน            

6.12.9 ประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.12 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ-การเงินในแต่ละเดือน (31 พ.ค. 2561, 30 มิ.ย. 2561, 31 ก.ค. 2561, 31 ส.ค. 2561, 30 ก.ย. 2561, 31 ต.ค. 2561, 30 พ.ย. 2561, 31 ธ.ค. 2561, 31 ม.ค. 2562, 28 ก.พ. 2562, 31 มี.ค. 2562)
- 6.12 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ-การเงินในแต่ละเดือน (31 พ.ค. 2561, 30 มิ.ย. 2561, 31 ก.ค. 2561, 31 ส.ค. 2561, 30 ก.ย. 2561, 31 ต.ค. 2561, 30 พ.ย. 2561, 31 ธ.ค. 2561, 31 ม.ค. 2562, 28 ก.พ. 2562, 31 มี.ค. 2562) (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.12 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ-การเงินในแต่ละเดือน (31 พ.ค. 2561, 30 มิ.ย. 2561, 31 ก.ค. 2561, 31 ส.ค. 2561, 30 ก.ย. 2561, 31 ต.ค. 2561, 30 พ.ย. 2561, 31 ธ.ค. 2561, 31 ม.ค. 2562, 28 ก.พ. 2562, 31 มี.ค. 2562) (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
กำหนดการ
6.12 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ-การเงินในแต่ละเดือน (31 พ.ค. 2561, 30 มิ.ย. 2561, 31 ก.ค. 2561, 31 ส.ค. 2561, 30 ก.ย. 2561, 31 ต.ค. 2561, 30 พ.ย. 2561, 31 ธ.ค. 2561, 31 ม.ค. 2562, 28 ก.พ. 2562, 31 มี.ค. 2562)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ