Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.13 รวบรวม ติดตาม จัดเก็บ แผนงาน โครงการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา (13 ก.ค. 2561, 13 ก.ย. 2561) +

6.13.1 ศึกษา และวางแผนการติดตาม จัดเก็บ แผนงาน โครงการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน

6.13.2 รับตารางปฏิทินการติดตาม ประสานงานจากสำนักผู้อำนวยการ        

6.13.3 แจ้งปฏิทินการติดตามประสานงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง   

6.13.4 ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตามแผนงานที่วางไว้    

6.13.5 ดำเนินการ รวบรวม ติดตาม จัดเก็บแผนงาน โครงการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา        

6.13.6 ประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
กำหนดการ
6.13 รวบรวม ติดตาม จัดเก็บ แผนงาน โครงการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา (13 ก.ค. 2561, 13 ก.ย. 2561)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ