Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.17 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS +

6.17.1 ศึกษาข้อมูลการใช้ระบบ SWIS แผนงานโครงการ กำหนดการ

6.17.2 วางแผน/ออกแบบการดำเนินงานศึกษาข้อมูลของหน่วยงาน

6.17.3 ดำเนินการตรวจติดตามแผนงานโครงการ กำหนดการ/กิจกรรม และการนัดหมายผู้อำนวยการ

6.17.4 ตรวจทานแก้ไข/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.17.5 คัดปฏิทินกิจกรรมแผนงาน/โครงการ กำหนดการ/กิจกรรม และการนัดหมายผู้อำนวยการ

6.17.6 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
กำหนดการ
6.17 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ