Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- งานเครื่องสายตะวันตก ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอคำปรึกษาในการเขียนปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวละครเพลงให้เหมาะสม และขออนุมัติดำเนินการโครงการละครเพลง (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- ฝึกซ้อมเพลง เนื่องในงานพิธีคารวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (วันที่ 19 ก.ค. 2561)
- วงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลง ในงานพิธีคารวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery (วันที่ 1 ก.ย. 2561)
- วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมประชุมรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการละครเพลง 2018 ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 19 ก.ย. 2561)
- ประชุมการดำเนินโครงการและความคืบหน้าละครเพลง 2018 (วันที่ 19 ก.ย. 2561)
- นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรมค่าย โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery (วันที่ 8 ต.ค. 2561)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 (วันที่ 19 ธ.ค. 2561)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 (วันที่ 20 ธ.ค. 2561)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 (วันที่ 21 ธ.ค. 2561)
- การซ้อมรวมวงออร์เครสตร้า (วันที่ 5 ม.ค. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมรวมวงเพื่อร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมรวมวงเพื่อร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28 (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28 (วันที่ 2 ก.พ. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 ก.พ. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 10 ก.พ. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 ก.พ. 2562)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานเครื่องสายตะวันตก ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กนก    ทรรทรานนท์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กนก    ทรรทรานนท์
กำหนดการ
สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
วันที่ 30 เมษายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์เปิดรับสมัครนักเรียน รุ่นที่ 24
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ