Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันก่อนและหลังเกษียณ ร้านขายส่งเครื่องปรุง และร้านจำหน่ายผ้าตัดชุดฟอร์มครู (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันครูต่างชาติและคัดเลือกร้านจัดทำแหวนทองคำ (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านทำเสื้อโปโล เสื้อช็อป ชุดซาฟารีนักการและคัดเลือกบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันหลังเกษียณ (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน (วันที่ 22 ส.ค. 2561)
- เชิญประชุมพิจารณาบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- เชิญประชุมพิจารณาร้านจัดทำเสื้อกรีฑาสี เหรียญรางวัล และบริษัทเครื่องคอมคัลเลอร์ (ผลิตเอกสาร) (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันครู และประกันหลังเกษียณ (วันที่ 25 ต.ค. 2561)
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูและประกันสุขภาพหลังเกษียณ (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายชุดพละ ชุดพื้นเมือง ชุดนักเรียนพร้อมอุปกรณ์ร้านห่อปกหนังสือ และบริษัททัศนศึกษาครูชาวต่างชาติ (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- ประชุมพิจารณาบริษัททัวร์ที่ไปทัศนศึกษา น้ำดื่ม ประกันอุบัติเหตุนักเรียน โต๊ะจีนครูเกษียณ ร้านจำหน่ายเครื่องปรุง ร้านจำหน่ายอัฐบริขาล บริษัทจำหน่ายไอศกรีม (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- เชิญประชุมพิจารณาบริษัทจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน Electronic Blackboard (วันที่ 5 มี.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาบริษัทจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน Electronic Blackboard (วันที่ 5 มี.ค. 2562)
- เชิญประชุมพิจารณาบริษัทจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน Electronic Blackboard ครั้งที่ 2 (วันที่ 5 เม.ย. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  นิภา    ฟองผล
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  นิภา    ฟองผล
กำหนดการ
5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ