Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 ฝึกซ้อมนักร้องประสานเสียง (10.3)(ย 1.3.2) +

6.2.1 วางแผนและกำหนดวันเวลาการฝึกซ้อมปี 2559

6.2.2 เริ่มฝึกซ้อมทักษะด้านการร้องเพลงเบื้องต้น

6.2.3 ออกแบบและตัดชุดสำหรับการแสดง

6.2.4 ฝึกซ้อมเพลงที่ใช้ในการแสดง

6.2.5 ให้นักร้องประสานเสียงดู DVD ผลการแสดงที่ผ่านมารวมถึงผลงานของชาติต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนา

6.2.6 ทดสอบวัดและประเมินผลนักร้องประสานเสียงเป็นรายบุคคล

6.2.7 บันทึกผลเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ

6.2.8 สรุปและวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

9    6.2 ฝึกซ้อมนักร้องประสานเสียง (10.3)(ย 1.3.2) 

6.2.1 วางแผนและกำหนดวันเวลาการฝึกซ้อมปี 2559

6.2.2 เริ่มฝึกซ้อมทักษะด้านการร้องเพลงเบื้องต้น

6.2.3 ออกแบบและตัดชุดสำหรับการแสดง

6.2.4 ฝึกซ้อมเพลงที่ใช้ในการแสดง

6.2.5 ให้นักร้องประสานเสียงดู DVD ผลการแสดงที่ผ่านมารวมถึงผลงานของชาติต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนา

6.2.6 ทดสอบวัดและประเมินผลนักร้องประสานเสียงเป็นรายบุคคล

6.2.7 บันทึกผลเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ

6.2.8 สรุปและวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

 

แผนงาน : -
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานนักร้องประสานเสียง ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
กำหนดการ
สิ้นสุด 6.2 ฝึกซ้อมนักร้องประสานเสียง (10.3)(ย 1.3.2)
วันที่ 30 เมษายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ