Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา +

6.4.1 วางแผนการดำเนินงาน

6.4.2 จัดเตรียมฐานข้อมูล/ปรับปรุงฐานข้อมูล

6.4.3 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

6.4.4 ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและปฏิทินปฏิบัติงาน

6.4.5 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน

6.4.6 นำผลการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อปรับใช้ในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
- 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- แจกเอกสาร ปพ.1 นักเรียนที่จบการศึกษา (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- ส่งเอกสารขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- กรอกตันขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 19 ก.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 31 ก.ค. 2561)
- กรอกตันขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- กรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 28 ส.ค. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 3 ก.ย. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 5 ก.ย. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 11 ก.ย. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 17 ก.ย. 2561)
- จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (วันที่ 18 ก.ย. 2561)
แผนงาน : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
กำหนดการ
6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ