Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย +

6.2.1 วางแผนกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

6.2.2 ดำเนินการตามแผน ดังนี้

     - สรุปรายชื่อหนังสือจากการเสนอของครูและนักเรียน

     - ตรวจสอบรายละเอียดจากระบบฐานข้อมูล ถ้ายังไม่มีให้รวบรวมจัดซื้อ  แต่ถ้ามีรายชื่อซ้ำกันให้พิจารณาว่ามีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ ปีพิมพ์เก่าไป หรือชำรุดเสียหายเพื่อจะได้จัดซื้อเพิ่มเติม

     - ทำบัญชีรายชื่อหนังสือที่ต้องการซื้อติดต่อร้านจำหน่ายหนังสือให้ทำใบเสนอราคา

     - ขออนุมัติซื้อ

     - เมื่อได้รับหนังสือต้องตรวจความถูกต้อง จำนวนเล่ม สภาพของหนังสือ กรณีที่พบหนังสือชำรุดต้องแจ้งร้านค้าหรือสำนักพิมพ์

6.2.3 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป

แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานห้องสมุด ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
กำหนดการ
6.2 การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ