Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ +

6.4.1 วางแผนการเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย

6.4.2 ดำเนินการตามแผน ดังนี้

     - การเตรียมรูปเล่มหนังสือใหม่

     1) Print Label ทะเบียนหนังสือ 1 ชุด  ติดที่หน้าปกใน

     2) Print Label  ติดปก 3 ชุด  ติดที่ซองบัตรบัตรกำหนดส่ง  ปกหลังของหนังสือ  ติดทับด้วยสก็อตเทปใส

     3) ติดแถบสี  เลขรหัสหมวด  ตามที่กำหนดไว้ที่สันหนังสือ ติดทับด้วย

สก็อตเทปใส

     4) ติดกระดาษเทาขาวที่ด้านในของปกหน้าและปกหลังของหนังสือ

     5) ติดสก็อตเทปใสขอบหนังสือทั้ง 3ด้านของปกหน้าและปกหลัง

     6) เจาะและเย็บสันหนังสือให้เรียบร้อย

     - การบำรุงรักษา

     7) คัดเลือกหนังสือที่จะทำการซ่อม เช่นซ่อมอย่างง่ายซ่อมเฉพาะสันเย็บเล่มใหม่ ซ่อมอย่างถาวร

     8) ดำเนินการซ่อมหนังสือตามวิธีการทางบรรณารักษ์

6.4.3 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้
- 6.4 การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 6.4 การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานห้องสมุด ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
กำหนดการ
6.4 การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ