Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ +

6.1.1 รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ      

6.1.2 ประชุมวางแผนชี้แจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  

6.1.3 ดำเนินการตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  6.1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้   

6.1.5 สรุปรายงานการประสานงานการดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  6.1.6 นำสรุปรายงานส่งฝ่ายวิชาการ

6.1.7 นำผลไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : - ฝ่าย : -
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
กำหนดการ
6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ