Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน +

6.2.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

     - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

     - มาตรฐาน และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

     - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

     - สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

6.2.2 ประชุม วางแผนดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตร

6.2.3 จัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอน

     - Main Concept  

     - จุดประสงค์การเรียนรู้              

     - การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ              

     - การออกแบบการวัดและประเมินผล 

     - การใช้สื่อการสอน       

     - การออกแบบข้อสอบ    

     - การทำวิจัยในชั้นเรียน 

6.2.4 กำกับ ติดตาม ประเมินหลักสูตรฉบับครูผู้สอน และให้ข้อเสนอแนะ

6.2.5 นำผลสรุปไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
- 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ตรวจนิเทศแผนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใบงาน2-4 (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ป.1 (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ป.1 (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ป.2 (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ป.3 (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ป.4 (วันที่ 22 ส.ค. 2561)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ป.6 (วันที่ 22 ส.ค. 2561)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ป.5 (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ป.4 (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ป.5 (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ป.6 (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : - ฝ่าย : -
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
กำหนดการ
6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ