Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น +

6.5.1 ประชุม วางแผน และชี้แจงครูกลุ่มสาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น 

6.5.2 ประสานงานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน         

     - วิธีการสอนและขั้นตอนการสอน   

     - สื่อการเรียนการสอน    

6.5.3 กำกับติดตาม/เสนอแนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน           

6.5.4 ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

6.5.5 นำสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : - ฝ่าย : -
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
กำหนดการ
6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ