Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (23 มิถุนายน 2561) +

6.7.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.7.3 ประสานประธานในพิธี ทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.7.4 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 

6.7.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.7.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (23 มิถุนายน 2561)
วันที่ 29 มิถุนายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ